English

Inter SAS Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 36 lok. 60
00-113 Warszawa
tel. 022 624 81 70, 0 663 41 50 05
fax. 022 620 43 14
e-mail: intersas.biuro@wp.plFirma Inter SAS Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w zakresie zarządzania i nadzorowania budów we wszystkich branżach. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie budownictwa
ogólnego, robót sanitarnych, gazowych, elektrycznych i drogowych. Znane są nam najnowsze technologie stosowane w budownictwie. Przy wykonywaniu swoich obowiązków duży nacisk kładziemy na przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm sztuki budowlanej.
Jesteśmy konkurencyjni cenowo.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno - techniczną z odpowiednimi
uprawnieniami:

 • budowlanymi
 • elektrycznymi
 • sanitarnymi
 • gazowymi
 • drogowymi

Do naszych obowiązków wykonywanych w ramach nadzoru inwestorskiego na budowach między innymi należy:

 • reprezentowanie Inwestora na Budowie przez sprawowanie kontroli zgodności prowadzenia Budowy zgodnie z Projektem, Umową o Roboty Budowlane, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej
 • dokonywanie sprawdzeń jakości oraz zgodności z Umową o Roboty Budowlane wykonywanych Robót Budowlanych, używanego sprzętu, wbudowanych wyrobów budowlanych, materiałów, urządzeń, itp., a w szczególności zapobieganie używaniu wadliwego sprzętu oraz zastosowaniu wyrobów budowlanych, materiałów, urządzeń, itp. wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
 • dokonywanie sprawdzeń i odbiór (odbiorów częściowych i odbioru końcowego) Robót Budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i pomoc Generalnemu Wykonawcy w przekazywaniu ich do użytkowania
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń finansowych dotyczących Budowy
 • wydawanie w niezbędnym zakresie poleceń Kierownikowi Budowy (innym właściwym osobom), potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót Budowlanych lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót Budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych
 • żądanie od Kierownika Budowy (innych właściwych osób) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót Budowlanych, a także wstrzymania dalszych Robót Budowlanych w przypadkach określonych Umową o Roboty Budowlane lub gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Projektem lub pozwoleniem na budowę.Ostatnio realizowane kontrakty

Nadzór inwestorski przy budowie hangarów samolotowych w Warszawie
Nadzór inwestorski nad kompleksowym zespołem mieszkaniowym wraz z infrastrukturą przy ul. Szczerbca w Warszawie.
Nadzór inwestorski przy budowie hali magazynowej o powierzchni ponad 1 200 m2 w powiecie siedleckim.

Shell Polska Sp. z o.o. zarządzanie budową oraz nadzór inwestorski we wszystkich specjalnościach przy budowie stacji paliw w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 201.

Oakland Park Savleigh Limited s.k. nadzór inwestorski nad budową luksusowego zespołu mieszkaniowego wraz z infrastrukturą w Chylicach, gmina Piaseczno przy ul. Chyliczkowskiej.